Structure

Executive Board


President: A.Kovalets

Vice-president: K.Nemirovsky

Academic Secretary: N.Marushkevich - info@spp.org.ru

Members of the Executive Board: A.Kovalets, K.Nemirovsky, N.Marushkevich, L.Peredryaeva, A.Shandala, K. Yagnyuk, A.Kosopanov, Ye.Raizman, O. Yershova, V.Balabanova.

Web-site administrator: K.Nemirovsky: admin@spp.org.ru

Revision Commission: O.Salishcheva, M.Isaev, V.Pukhlov

Executive Board email: board@spp.org.ru

News