Structure

Board


President: A.Kovalets

Vice-president: K.Nemirovsky

Secretary: N.Marushkevich - info@spp.org.ru

Board members: A.Kovalets, K.Nemirovsky, N.Marushkevich, L.Peredryaeva, A.Shandala, A.Kosopanov, V.Balabanova, A.Beniaminova

Revision Commission: O.Salishcheva, M.Isaev, V.Pukhlov

Board email: board@spp.org.ru

News